Siarter Iaith/ Welsh Language Charter

Siarter Iaith – Ysgol Uwchradd Pen y Dre

Nod Llywodraeth Cymru yw cael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  Mae’r Siarter Iaith yn cefnogi hyn trwy annog plant i siarad Cymraeg yn amlach mewn sefyllfaeodd cymdeithasol tu fewn a thu allan yr ysgol. Yn Ysgol Uwchradd Pen y Dre rydym yn anelu at ddefnyddio’r Gymraeg yn gyson ar draws ein cwricwlwm ac ym mhob agwedd o fywyd ysgol. Rydym yn ymfalchio yn ein diwylliant, iaith a thraddodiadau Er mwyn i ni gyflawni ein nod bydd angen cyfraniadau oddi wrth pawb: disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned lleol.

The Welsh Government’s aim is to have a million Welsh speakers by 2050. The Language Charter supports this by encouraging children to speak a greater amount of Welsh in social situations, both inside and outside of school. In Pen y Dre High School we are aiming for a consistent use of Welsh across our curriculum and in all aspects of school life. We are proud of our culture, language and traditions. In order for us to achieve our aim, contributions from all will be required; pupils, staff, parents, governors and the local community.